ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINYÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Špitálska 8, 812 67   Bratislava
pracovisko: UPSVR Komárno

S p r á v a
zo zahraničnej pracovnej cesty

  1. Účastníci ZPC:  Ing. Ida Janíková
    EURES poradkyňa ÚPSVR Komárno
  1. Štát a miesto pobytu: Maďarská republika – Komárom
  2. Termín ZPC: 4. 6.2019
  3. Pozývajúca inštitúcia: Magyar Zoltán  Népfőiskolai Társaság
  4. Predmet a účel ZPC: Návšteva zamestnávateľa + workshop

 

  1. Priebeh ZPC:

Cieľom stretnutia  bolo informovanie jednotlivých účastníkov navzájom o situácii na trhu práce v prihraničnom regióne, ako aj poskytovaných prostriedkoch podpory zamestnanosti a o aktuálnych národných projektoch.

Stretnutie otvorila a účastníkov privítala p. Katalin Illés Kádek, projektová manažérka spoločnosti MZNT Tata, ktorá zároveň zdôraznila dôležitosť aktívnej spolupráce prihraničných regiónov. Situáciu na trhu práce postupne predstavil kolega z maďarskej župy, Komárom-Ostrihom kde je nezamestnanosť na úrovni 3,5%. 

Nasledovala prehliadka zamestnávateľa- sociálnej farmy, kt.zamestnáva ľudí s telesným aj mentálnym postihnutím, ich mzdy sú dotované  na 50% štátom formou národných projektov a ďalších 50% si vyprodukuje sama prostredníctvom rôznych akcií pre školy, zamestnávateľov a rôzne súkromné organizácie (teambuildingy, tvorivé dielne).

Workshopy boli zamerané na zoznámenie sa jednotlivých účastníkov a možnosti budúcej spolupráce.

  1. Závery, odporúčania, zoznam prinesenej literatúry:

Všetci účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe osobných stretnutí, aktívnej spolupráci v rámci prihraničných regiónov vo forme workshopov, , exkurzií výrobných podnikov v rámci prihraničného regiónu.

P. Katalin Illés Kádek všetkých osobne pozvala na ďalšie pripravovanú exkurziu výrobného podniku -zamestnávateľa Grundfos na konci júna 2019.

  1. Prínos ZPC:

Osobné stretnutie maďarských a slovenských kolegov a zamestnávateľov, prediskutovanie aktuálnej problematiky a potreba budúcej aktívnej spolupráce v rámci prihraničných regiónov.

V Komárne, dňa 05.06.2019 

Správu vypracovala: Ing. Ida Janíková, EURES poradkyňa

Schválil: PhDr. Matúš Caban, PhD., národný koordinátor EURES Slovensko